ការគ្រប់គ្រងអង្គភាព

ការគ្រប់គ្រងអង្គភាព

ស៊ីយ៉ាត្រូវបានសំរបសសំរួលដោយអង្គភាពប្រតិបត្តិនិងគ្រប់គ្រងដោយលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួន ដែលគាំទ្រដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងត្រូវបាន បង្កើតឡើងដោយតាក់តែងឡើងដោយមនុស្សប្រាំនាក់។ អង្គភាបប្រតិបត្តិដែលដឹកនាំសមាគម គឺទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមគ្រប់គ្រងដែល មានប្រធាន មន្រ្តីសំរបសំរួលកម្មវិធី និងប្រឹក្សាកម្មវិធី ប្រធានគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ។ គោលនយោបាយ និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងដែល ស្ថិតក្រោមបទបញ្ញតិ្តនៃលក្ខន្តិកៈត្រូវបានបង្កើតឡើង និងអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីផ្តល់ការណែនាំសំរាប់អង្គភាពប្រតិបត្តិ និងការសំរបសំរួលដល់សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងសមាគម។ នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់សមាគម ក្របខណ្ឌបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានត្រួត ពិនិត្យ ដើម្បីឲ្យមានតំលាភាពចំពោះសមាជិក ដៃគូ និងម្ចាស់ជំនួយ។

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: