ទស្សនវិស័យ

ជនជាតិដើមភាគតិចរឹងមាំ រុងរឿង និងអាចការពារបាននូវធនធានធម្មជាតិ វប្បធម៌ប្រពៃណី និងសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: