បេសកកម្ម

 ១. បង្រួបបង្រួមយុវជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ទាំងពីរភេទដែលកំពុងសិក្សានៅភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្ត នានា ដើម្បីបង្កើតបណ្តាញមួយដែលរឹងមាំ។ នេះនឹងជួយពង្រឹងសាមគ្គីភាពរបស់ពួកគេ និងអាចឲ្យពួកគេបាន កសាងសមត្ថភាពដ៏រឹងមាំ និងបង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់ពួកគេដែលជាអ្នកជំនាន់ក្រោយសំរាប់សហគមន៍ជន ជាតិដើមភាគតិច។
២. ជួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីធានាឲ្យមានការការពារ និងសុន្កិសុខលើដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិ បង្កើនការទទួលបានការថែទាំសុខភាព ការថែរក្សាការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត ជាពិសេសអត្តសញ្ញាណរបស់ពួក គេដូចជា ទំនៀមទំលាប់ ប្រពៃណី ជំនឿ និងភាសា។
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: