រចនាសម្ព័ន្ធការងារ

ស៊ីយ៉មានសមាជិកពីរប្រភេទគឺ សមាជិកសកម្ម និងសមាជិកតាមខេត្តដែលមាននៅទូទាំងប្រសទេសកម្ពុជា។ ប្រធានសមាគមបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយសមាជិក ទាំអស់នៅក្នុងការធ្វើមហាសន្និបាតរៀងរាល់ពីឆ្នាំម្តង និងអាចធ្វើការរយៈពេលខ្ពស់បំផុត ៤ឆ្នាំ។ សមាជិកសកម្មភាគច្រើនជាយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់ ធ្វើការ និងកំពុងសិក្សានៅទី ក្រុងភ្នំពេញ និងសមាជិកថ្នាក់ខេត្តដែលមាននៅតាមទីរួមខេត្ត និងសហគមន៍។ អង្គភាពប្រតិបត្តិគឺជាលេខាធិការដ្ឋានរបស់សមាគមដែល សំរបសំរួលឲ្យមានការប្រជុំ និងទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកនានា។ អង្គភាពប្រតិបត្តិមានបុគ្គលិករបស់ខ្លួនធ្វើការគាំទ្រ និងសំរបសំរួល ដល់សមាជិកទាំងអស់រួមទាំងដឹកនាំកម្មវិធីផងដែរ។ បុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គភាពប្រតិបត្តិត្រូវបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអាស្រ័យលើ គុណភាព និងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួន។ សមាជិកសកម្មគឺជាអ្នកដើរតួនៅក្នុងសមាគម ដែលអនុវត្តគោលបំណងនៅក្នុងកម្មវិធីនិមួយៗ។ នេះគឺជាការទទួលបានទាំងការកសាងសមត្ថភាពសំរាប់សមាជិក និងលទ្ធផលផងដែរ។ ចំណែកសមាជិកថ្នក់ខេត្តគឺជាបណ្តាញរបស សមាគមនៅតាមតំបន់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅ។ ពួកគេក៏អាចចូលរួមក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពនៅក្នុងសមាគមផងដែរ។
 
ស៊ីយ៉ាមានសមាជិកសកម្មសរុបទាំងអស់ចំនួន៤៥នាក់ និងសមាជិកធម្មតានៅតាមខេត្តមួយចំនួនប្រហែលជាង៥០០នាក់។……..
In total CIYA has 45 active members and other 60 normal members in the province. The number of the members will be rapidly increased after the operation unit starts to function properly in the next few months.

The operation unit is building capacity of their members for their own career as well as to work for their communities in accordance to its possible work plan. As they are all from villages, the basic methodology of CIYA in providing service to support the indigenous people is very much easy that they will be staying for a few weeks in those communities for working via the community dialogue or interaction.

Responsible persons

Pheap Sochea, President

Chhoem Samut, Program Manager

Sao Sokha, Finance and Administrative officer

Adviser

Mr. Yin Sopheap, Program Advisor

Mr. Ong Chaing Bun, Finance and Admin Advisor


Board of Director

Ms. Mane Yun, Chair Person (ILO)

Dr. Yim Chhung, Deputy Chair person (Ministry of Rural Development)

Ms. Seng Maly, Member (CLEC)

Dr. Meas Nee, (VFC)

Mr. Daniel Lanctot (Indipendent)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: