Monthly Archives: March 2012

ដំណឹងជ្រើរើសបុគ្គលិក

មុខតំណែងៈ ជំនួយការរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

សមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជា (ស៊ីយ៉ា) គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែបាលចុះបញ្ជីជាមួយ រដ្ឋាភិបាលតាំងពី២០០៨មកម្លេះ។ ស៊ីយ៉ាប្តេជ្ញាក្នុងការពង្រឹងអំណាចមូលដ្ឋានដោយផ្តោតលើ យុវជនទាំងពីរ ភេទ ដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងនៅតាមបណ្តាខេត្តនានាដើម្បីកសាងបណ្តាញដ៏រឹងមាំមួយ…អានបន្ត

Advertisements

កម្មវិធី អាហារូបករណ៍សំរាប់ ជនជាតិដើមភាគតិច

The Fellows are based at the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Geneva, Switzerland. The programme is an inter-active process, which consists of briefings on several topics (OHCHR’s mandate and activities, the UN system, Human Rights instruments and mechanisms, including those more specifically dealing with indigenous issues) and individual and group assignments.

Fellows will also have the opportunity to receive training/briefing sessions with other UN and specialized agencies (ILO, WIPO, UNESCO, UNDP, UNITAR) and with other international organizations and Geneva based Human Rights NGOs.

At the end of the Programme, each Fellow will have a general knowledge on the United Nations system, international human rights instruments and mechanisms, in particular those relevant to indigenous peoples and be capable of giving training sessions within their communities/organizations on the knowledge acquired.

Fellows attending the English speaking component of the programme are entitled to the following: a return ticket (economy class) from the country of residence to Geneva; modest accommodation in Geneva for the duration of the Programme; basic health insurance for the duration of the Programme; a monthly grant to cover other living expenses in Geneva.

New: In 2012, the English linguistic component of the IFP will run from 11 June to 13 July In 2012, the English linguistic component of the IFP will run from 11 June to 13 July and fellows will be able to participate in the session of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples.

Participants to the 2012 English linguistic component of the IFP are still in the process of being identified.

Please note that the deadline to receive applications for the 2013 English speaking programme is: Tuesday 1 May 2012.

For more information and 2013 application form click here

ជនជាតិដើមភាគតិច នៅបង់ក្លាសដេស សុំអន្តរាគម ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ

Message from Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the occasion of the International Day of the World’s Indigenous Peoples, 9 August 2011

From the Kalahari Desert to the Himalayas, from the Amazon to the Arctic region, the indigenous peoples of the world are living change at the sharp end. They stand also on the frontline of the global struggle for human rights and fundamental freedoms, wrestling every day with the challenges of discrimination and the deprivations of poverty.

This International Day of the World’s Indigenous Peoples is an opportunity to strengthen our common resolve to promote the rights and dignity of indigenous peoples across the world.

Indigenous peoples hold some of the keys to tackling global challenges. They speak the majority of humanity’s languages. They have crafted livelihoods that marry cultural and biological diversity. They have developed knowledge systems with unique insight to sustainable development.

This year’s International Day is held under the theme of “indigenous designs: celebrating stories and cultures, crafting our own future.” As we strive to foster sustainable and equitable development, it is vital we listen to the voices of indigenous peoples. It is imperative that we learn from their knowledge.

This starts with protecting their human rights and fundamental freedoms. The adoption of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples by the United Nations General Assembly in September 2007 marked a turning point. With increasing support, the Declaration has become the reference point for promoting equity, inclusion and social justice.

UNESCO’s contribution starts with normative action. The Universal Declaration on Cultural Diversity, whose 10th anniversary we celebrate this year, and the conventions devoted to the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003) and the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005) are milestones, recognizing
indigenous peoples as unique custodians of cultural and biological diversity. For UNESCO, development and culture must move forward together –- starting with the cultures of the most marginalised peoples.

We work also to promote the knowledge systems of indigenous peoples. Our Local and Indigenous Knowledge Systems programme seeks global recognition of the importance of indigenous knowledge for understanding the impacts of climate change and for developing ways to adapt at the community level. It is vital we integrate this knowledge into global
approaches to climate change.

UNESCO acts also to protect endangered languages. We lead global efforts to monitor language vitality as an indicator of the status and trends of the traditional knowledge of indigenous and local communities. We work here in partnership, with the World Conservation Monitoring Centre’s Biodiversity Indicators Partnership and in the framework of the 2020 targets of the Convention of Biological Diversity.

On these foundations, UNESCO is now sharpening its comprehensive approach to supporting indigenous peoples. This is leading us to think today about the goals we set for the future, especially after 2015 and the Millennium Development Goals. Indigenous peoples have unique needs, but they have also universally-valuable experience to share on poverty reduction, equitable education, and environmental sustainaDevelopment in the 21st century must be crafted from within individual societies. It must meet local needs and fulfil the aspirations of indigenous peoples. This spirit guides UNESCO. This idea must inspire all governments and international organizations. In crafting their own futures, indigenous peoples are building a future of equity and justice for us all.

សារលិខិតពីយូណេស្កូ ក្នុងឳកាសទិវាជនជាតិដើមភាគតិច ពិភពលោក

ttp://www.ipetitions.com/petition/cht-letter-to-un/

To
Honourable Ban Ki-Moon                                                               Date 03/07/2011
UN Secretary General

Subject: Human rights violation in Chittagong Hill Tracts.

Dear Sir,

First of all we congratulate you for the 2nd term as an UN Secretary General.

We, Jumma People from Chittagong Hill Tracts(CHT), Bangladesh, like to appeal you to save us from systematic Genocide committed by the Bangladesh Government(BG). CHT is the homeland for the Jumma People. We are physically, ethnically and religiously different from the majority Muslim Bengali People. This is why we are the target for the total annihilation by the BG. Since 1980 countless massacres have been committed by the army and Bengali settlers. In 1992, Logang Massacre, over 700 people were brutally killed, most of them were locked inside the house and set on fire. Still, BG were allowed to get away with such a barbaric crime. No one has tried to bring BG in the International Criminal Court and on top of that the Bangladesh Army has been allowed to serve the UN Peace Keeping Force around the World. What an injustice upon us by the International Community?

We have always provided the name of the army and Bengali settlers who were involved in the heinous crime. But no one has been brought to the justice by the Bangladesh Judiciary System and no one will be. We have no other choice except to appeal to the International Justice Authority.

Our homeland has been invaded by Bengali Muslim settlers. Land grabbing, killing, rape are daily occurrence. Rape has never been a phenomenon in the CHT for the Jumma People, but today our children as small as five years old are victims of rape by the Bengali settlers and armed personnel. Because they know that they are protected by the authority. Today we are outnumbered by the Bengali settlers in our homeland. In 1994 the EU has offered to allocate finance to the BG to resettle the Bengali settlers in their own homeland. But BG rejected the plan. Because they want our land, not the people.

Hundreds of our religious temples and churches were destroyed; burned down to ashes, played football with images of Lord Buddha and monks were killed. Our religious rights were denied .But the International Community is still silent.

In 1972 founder of Bangladesh Seikh Mujibur Rahaman told us to forget our ethnicity and to become Bengali. Today his daughter Prime Minister Seikh Hassina , winner of the UNESCO peace prize said there is no indigenous people in Bangladesh, Bengalis are the indigenous people of Bangladesh. In 2006 the prime minister of Bangladesh Begum Khaleda Zia’s UN mission and High Commission of London said Bangladesh is a homogenous country. So our existence has been denied time and again. To survive with our own identity we need self determination. CHT always enjoyed a special status since the colonial time. No outsiders were allowed to settle in the CHT. CHT is the land for the Jumma People.

After signing the Peace Accord in 1997 violations against the unarmed Jumma People increased and BG has no intention to implement it at all.

Just in the last eight months, 600 homes were burned down by the Bengali settlers with the help of the army. A baby and its grandfather were burned alive in their house; hundreds of Jumma People were beaten indiscriminately. People are still living without a roof and without any proper help. We can not take the inhumanity and barbarism any longer. No other indigenous people in the world are suffering so much brutality by their own government as we are Jumma people in the CHT.

According to the UN rapporteur Mr Lars- Anders Baer, one third of the Bangladesh army were deployed in the CHT where there is no arm conflict at all. There is one armed personnel for every eight Jumma People, it is clearly an excessive presence of army against the unarmed Jumma people.

We urge the UN to take action over this serious issue immediately.

After 30 years of campaigning for peace in the CHT, Mr Stephen Corry, Director of Survival International said “Bangladesh Government does not understand the language of diplomacy”.

Our request to UN:

– Deploy Peace Keeping Force in the CHT
– Send a special rapporteur to investigate all massacres and bring Khaleda Zia, Sheik Hasina and General Ershad to the International Crimial Court.
– Arrange a referendum for self determination like East Timor, Ache, Kosovo, South Sudan.

Sincerely

Jumma People UK
United Kingdom
E-mail:jummasuk@hotmail.com

Enclosed:
1. Report of Mr.Lars- Anders Baer
2. List of Massacres
3. Video documents link
a)
Al jazeera

b) Survivel International

c) Terrified Voices Part 1

d) Terrified Voice Part 2

4. Amnesty International report

CC :
1. International Criminal Court, Hague
2. UNESCO, France
3. UNDP
4. Mrs.Hilary Clinton
5. Foreign Minister, UK
6. Foreign Minister, Japan
7. Foreign Minister, Denmark
8. Foreign Minister, Germany
9. Foreign Minister, France
10. Foreign Minister, Korea
11. Foreign Minister, Guatemala
12. Foreign Minister, Spain
13. Foreign Minister, EU
14. Foreign Minister, Australia
15. Foreign Minister, Argentina
16. Foreign Minister, Canada
17. Al jazeera
18. BBC
19. CNN

Reference:
1. Genocide in the Chittagong Hill Tracts – by Dr Wolfgang Mey
2. The Charge of Genocide – by Organizing Committee , CHT Campaign, The Netherlands
3. Ethnic Cleansing in CHT – by Ambassador Saradindu Shekhar Chakma
4. Unlawful Killings in the CHT – by Amnesty International
5. Life is not ours – by CHT Commission

Message from Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the occasion of the International Day of the World’s Indigenous Peoples, 9 August 2011

Posted on August 2, 2011

Message from Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the occasion of the International Day of the World’s Indigenous Peoples, 9 August 2011

From the Kalahari Desert to the Himalayas, from the Amazon to the Arctic region, the indigenous peoples of the world are living change at the sharp end. They stand also on the frontline of the global struggle for human rights and fundamental freedoms, wrestling every day with the challenges of discrimination and the deprivations of poverty.

This International Day of the World’s Indigenous Peoples is an opportunity to strengthen our common resolve to promote the rights and dignity of indigenous peoples across the world.

Indigenous peoples hold some of the keys to tackling global challenges. They speak the majority of humanity’s languages. They have crafted livelihoods that marry cultural and biological diversity. They have developed knowledge systems with unique insight to sustainable development.

This year’s International Day is held under the theme of “indigenous designs: celebrating stories and cultures, crafting our own future.” As we strive to foster sustainable and equitable development, it is vital we listen to the voices of indigenous peoples. It is imperative that we learn from their knowledge.

This starts with protecting their human rights and fundamental freedoms. The adoption of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples by the United Nations General Assembly in September 2007 marked a turning point. With increasing support, the Declaration has become the reference point for promoting equity, inclusion and social justice.

UNESCO’s contribution starts with normative action. The Universal Declaration on Cultural Diversity, whose 10th anniversary we celebrate this year, and the conventions devoted to the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003) and the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (2005) are milestones, recognizing
indigenous peoples as unique custodians of cultural and biological diversity. For UNESCO, development and culture must move forward together –- starting with the cultures of the most marginalised peoples.

We work also to promote the knowledge systems of indigenous peoples. Our Local and Indigenous Knowledge Systems programme seeks global recognition of the importance of indigenous knowledge for understanding the impacts of climate change and for developing ways to adapt at the community level. It is vital we integrate this knowledge into global
approaches to climate change.

UNESCO acts also to protect endangered languages. We lead global efforts to monitor language vitality as an indicator of the status and trends of the traditional knowledge of indigenous and local communities. We work here in partnership, with the World Conservation Monitoring Centre’s Biodiversity Indicators Partnership and in the framework of the 2020 targets of the Convention of Biological Diversity.

On these foundations, UNESCO is now sharpening its comprehensive approach to supporting indigenous peoples. This is leading us to think today about the goals we set for the future, especially after 2015 and the Millennium Development Goals. Indigenous peoples have unique needs, but they have also universally-valuable experience to share on poverty reduction, equitable education, and environmental sustainaDevelopment in the 21st century must be crafted from within individual societies. It must meet local needs and fulfil the aspirations of indigenous peoples. This spirit guides UNESCO. This idea must inspire all governments and international organizations. In crafting their own futures, indigenous peoples are building a future of equity and justice for us all.

របាយការណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំង ពីឥទ្ធិពលនៃ ទិវាជនជាតិ ដើមភាគតិច

Impact Reflection Report

of International Day of World’s Indigenous Peoples

in Cambodia

 

By Pheap Sochea, CIYA

11 July 2011

 Introduction

This report aims to highlight the impacts of the Celebration of International Day of World’s Indigenous Peoples in Cambodia from 2005 to 2010. This report has been done by combination all of perspectives and observations of our brothers and sisters who worked on the field of indigenous peoples and those who have actively participated as the independence observers on the celebration of this special day for indigenous peoples. And also quote from the last year short assessment conducted at Siem Reap province with indigenous participants and the public.

However, there are some limitations of this impact assessment report; one is about the time constraints to gather the data for analyzing information to put in report. To gather this data, we sent an e-mail to call for IPNN members and independent observers to send any of their personal observations in this event impacts. In this period of time, only 6 persons responded to the request we sent. Secondly, the methodologies of data gathering was not well developed for get their personal reflections on the overall impacts of IP day. In the following points will show the impacts of IP Day:

Impacts of IP Day:

 • It started in 2005. So far IP day event is held annually by all including IPO, NGOs, UN, and Government. It has more or less contributed to the development of policy, implementation at all levels to promote human rights of IPs.
 • Public awareness about IP issues, and as motivation to IP and IPO to take more active role in governance and claim rights as indigenous community and person.
 • The event was gradually changed the way of organizing—ownership & self-determination: indigenous people are gradually able to organize this event by themselves with more useful and creative programme to get more public attention such as cultural performance, traditional exhibition, parade, and press conference in the same day. For IPs organizing IP day it is a very empowering experience (like organizing the IP forum).
 • 4 IP NGOs (IRAM, OPKC, CIYA and HA) was initiate to organize the 7th celebration of IP days in Cambodia in 2011. This is a step forward of promoting indigenous peoples ownership and self-determination to promote their rights and address their issues by their own. By making IP day bigger and bigger each year, the government will see that IPs are become better organized and more influential.
 • Since 2005, basically indigenous peoples or IPNN had little bargaining rights to MRD, but last year 2010, we can celebrate IP day which more event such as (i) in the morning we match, (ii) we do exhibition, (iii) and show our cultural performance. These creative was successful because we attached more attention from public peoples- Cambodian and Foreigner and government. This cultural performance also broadcasted throughout the country. The matters of IP are now spread out and get more attention from the public and international communities. Public awareness increase from year to year: Since year 2005, the location to organize this change every year. This strategy to help promote the issue of indigenous peoples throughout the country. This will help community solidarity not only within indigenous peoples but other groups to come together for voice up to government demanding better solution.
 • Speech: Most of IP speech and NGOs or INGOs always useful and constructive to inform the government of Cambodia to take action of addressing indigenous peoples issue. Even thought, the measure will immediately respond by the government but some progress and engagement made from legal issues to land issue intervention.
 • Press conference: It is a very responsive action to follow up and inform the public on the commitment and promise claimed by government.
 • Mobilization of solidarity to address indigenous peoples’ issues: Fifteen provinces of indigenous representatives came and shared their issues they are facing and lesson learned or successful stories for their respective communities when they get back. This learning process helped them on promoting self-reliance.  Organizing IP day is a way to bring together IPs, promoting the IP movement in Cambodia.
 • The culture and information of IP have been officially known at national and international communities.
 • Many Khmers knows IP much better about indigenous people now which they are changing from discriminative to supportive. And also it will raise the visibility of indigenous peoples in Cambodia. Still, most Cambodians and non-Cambodians never think for one second during the year about indigenous peoples.  
 • The government is now more aware on IP concept and efforts. And there are some efforts by the government to address indigenous peoples mainly on regulations development. It will provide an opportunity for government officials to reaffirm the Cambodian government’s recognition of indigenous peoples and commitment to helping them. Remember, in almost all other Asian countries the governments do not recognize that there are indigenous peoples.

Challenge of Organizing of IP Day:

There are only two big events for indigenous peoples in Cambodia—IP day and IP Forum. These two events have complemented each other in terms of soft and hard advocacy approaches to claim for the rights of indigenous peoples in Cambodia respected and promoted. However, it seems that the every year, these events become unpopular since there is lack of evidences to show that these events are really the backbone to push for structural changes and engagement with government for addressing indigenous peoples issues range from legal aspect to promotion of indigenous peoples’ rights. Of course, there is lack of government support in this organization because most often indigenous peoples demand to address their issues as soon as possible.

Of course, depending on this event solely will not able to address the issues faced by indigenous peoples. Hard and soft, advocacy and engagement approaches are needed to support in addressing indigenous peoples’ issues. Especially, civil solidarity for acting collectively is strongly needed.

 Conclusion:

Above points showed that, the IP Day Celebration less or more celebration is show that there is positive change made to law and policy maker. Furthermore, the issues of indigenous peoples have been disseminated and voiced out throughout the country and to international communities. The Government intervention has been gradually made even though there are no systematic solution has been done (case of Suy Community).

 Recommendation

Basically, to do this report without comprehensive information and in-depth analysis with a time constraints, it will lead the limitations of the assessment quality. As suggestion, to make this analysis report more useful and critical the full assessment research should be conducted to find the out of this event organizing effectiveness.

ប្រធានបទសំរាប់ទិវា ជនជាតិដើមភាគតិចឆ្នាំ២០១១

As every year, the Secretariat of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues (SPFII) is organizing the celebrations for the International Day of the World’s Indigenous People, which will be held on 9 August at UN Headquarters.

The theme of this year is “Indigenous designs: celebrating stories and cultures, crafting our own future”, the event will include a panel discussion which will  focus on the spiritual aspect of designs in traditional wear as a way of expressing identity, art, intellectual knowledge and culture. We will consider the indigenous people’s concern about the appropriation of indigenous cultures and need of cultural preservation/revitalization; we will also review examples where indigenous peoples have participated or benefited in promoting their cultural designs. We will also talk about the need to raise indigenous peoples’ self-awareness on their rights in terms of ownership of their cultures, identities and traditions, which has to be complemented by the consumers’ responsibility and awareness that behind each piece of cloth and textile there is a story of an individual and his/her entire community.

After presentations from the panelists (Indigenous person, UN agency, academia), they will open the floor to contributions from the audience (NGOs and indigenous artist) in order to listen to stories and experiences of indigenous designs from around the world. As an introduction to the panel discussion, they would also like to screen a short film/documentary or film on indigenous designs and fashion from all over the world which may be related to one or more of the key messages they would like to convey on the occasion of the International Day.